Algemene Voorwaarden

Profider (a Mediastream Gateway Company) - Nieuwland Parc 10A, 2952DA te Alblasserdam, hierna te noemen "Profider".

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, aanbiedingen en andere werkzaamheden van Profider gevestigd te Alblasserdam. Als u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen hebt, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele algemene voorwaarden vind u op www.profider.nl. Wij raden u aan om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 26 november 2018.

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Profider Nederland en de koper, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en alleen schriftelijk is afgeweken;
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Profider Nederland, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken;
 3. Toepasselijkheid van de door koper gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 - Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijven, en vervallen in ieder geval 30 dagen na de datum van de offerte;
 2. Levertijden in de offertes van Profider Nederland zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzijn nadrukkelijk anders is overeengekomen;
 3. De prijzen in de genoemde aanbieding(en) en offerte(s) zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswegen alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk ander is vermeldt;
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Profider Nederland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Profider Nederland anders aangeeft;
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Profider Nederland niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrpen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
 6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen;
 7. Opdrachten kunnen door Profider Nederland worden geweigerd dan wel worden geaccepteerd onder het beding van vooruitbetaling of directe overboeking per bank, dan wel contante betaling;
 8. Profider Nederland stelt de wederpartij in de gelegenheid kennis te nemen van deze voorwaarden. Door het enkel plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van goederen aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Artikel 4 - Levering en transport

 1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van Profider Nederland;
 2. Het transport geschiedt voor risico van Profider Nederland tot over de eerste drempel wederpartij;
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Profider Nederland deze bij hem aflevert of doet aleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;
 4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Profider Nederland gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten van koper;
 5. Indien de zaken worden bezorgd is Profider Nederland gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd;
 6. Indien Profider Nederland gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Profider Nederland ter beschikking heeft gesteld;
 7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijdingvan een dient de koper Profider Nederland schriftelijk in gebreke te stellen;
 8. Profider Nederland is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij de overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomst. Profider Nederland is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren;
 9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Profider Nederland de uitvoering van die onderdelen die tot de een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
 10. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Profider Nederland en onder door deze te bepalen voorwaarden.

Artikel 5 - Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in normale (handels-) verkeer gelden;
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Profider Nederland te worden gemeld. Niet zichtbare tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld;
 3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en onder de voorwaarden van Profider Nederland.

Artikel 6 - Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Indien Profider Nederland met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Profider Nederland gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd;
 2. Profider Nederland mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, half-fabrikaten, inkoopprijzen bij derden of verpakkingsmaterialen;
 3. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst;
 4. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 7 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienoverkomstig aanpassen;
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Profider Nederland zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
 3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Profider Nederland de koper hierover tevoren inlichten;
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Profider Nederland daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8 - Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Profider Nederland aan te geven wijze in de valuta waarin is factureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;
 2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Profider Nederland op de koper onmiddelijk en in zijn geheel opeisbaar;
 4. Profider Nederland heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Profider Nederland kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Profider Nederland kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Profider Nederland geleverde zaken, daaronder eventuele mede ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Profider Nederland totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Profider Nederland gesloten overeenkomsten is nagekomen;
 2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige wijze te bezwaren;
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Profider Nederland zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;
 4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;
 5. Voor het geval dat Profider Nederland zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Profider Nederland of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Profider Nederland zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. De gemaakte kosten van deze komen voor rekening van koper.

Artikel 10 - Garantie

 1. Profider Nederland garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook;
 2. De onder 10.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Profider Nederland;
 3. Profider Nederland is nimmer gehouden garantie verplichtingen uit te voeren anders dan in Nederland. Indien koper toch aanspraak wil maken op garantie dient koper de apparatuur bij Profider Nederland ter kantore aan te bieden;
 4. De onder 10.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering voor alle nieuw geleverde goederen;
 5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Profider Nederland de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijk kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Profider Nederland, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Profider Nederland te retourneren en de eigendom aan Profider Nederland te verschaffen;
 6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebruik is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Profider Nederland, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is;
 7. Indien de door Profider Nederland verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt versterkt.

Artikel 11 - Incassokosten

 1. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom exclusief de wettelijke rente met een minimum van € 37,00. Ook is koper vanaf de datum dat de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan Profider Nederland de wettelijke rente verschuldigd;
 2. Tevens zijn alle buitengerechtelijke kosten (incasso-intermediair, advocaten, griffierecht) voor rekening van de wederpartij;
 3. Alle producten van Profider Nederland blijven diens eigendom totdat door de wederpartij de volledige koopsom en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voldaan.

Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

 1. Profider Nederland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • Na het sluiten van de overeenkomst Profider Nederland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  • Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is Profider Nederland bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billikheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderzins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Profider Nederland op de koper onmiddelijk opeisbaar. Indien Profider Nederland de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 4. Profider Nederland behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 - Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Profider Nederland aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening;
 2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkene aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 13.1 genoemde verplichting, heeft Profider Nederland het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 1. Profider Nederland sluit uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor gevolg c.q. bedrijfsschade ter zake terkortkomingen en/of gebreken;
 2. Indien Profider Nederland aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 3. Onder direct schade wordt uitsluitend bestaan:
  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Profider Nederland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Profider Nederland toegerekend kan worden;
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking een van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Profider Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 5. Profider Nederland is niet aansprakelijk voor schade of fouten veroorzaakt door of namens door Profider Nederland ingeschakelde derden;
 6. Profider Nederland is niet aansprakelijk voor verhaal-, zet-, drukfouten in haar drukwerkern en andere communicatie-uitingen welke aanleiding tot schade kunnen zijn.

Artikel 15 - Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. (zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder artikel 9)

Artikel 16 - Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Profider Nederland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Profider Nederland niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Profider Nederland worden daaronder begrepen;
 3. Profider Nederland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakomingverhindert, intreedt nadat Profider Nederland haar verbintenis had moeten nakomen;
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de veprlichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting van vergoeding van schade aan de andere partij;
 5. Voor zoveel Profider Nederland ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomst, is Profider Nederland gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte seperaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 - Vrijwaringen

 1. De koper vrijwaart Profider Nederland voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van itellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;
 2. Indien de koper aan Profider Nederland informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 - Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwarden bepaalde behoudt Profider Nederland zich de rechten en bevoegdheden voor die Profider Nederland toekomen op grond van de Auteurswet;
 2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen;
 3. De in het kader van de opdracht eventueel door Profider Nederland tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Profider Nederland, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen;
 4. Alle door Profider Nederland eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestmming van Profider Nederland worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;
 5. Profider Nederland behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 - Geschillen en toepasselijk recht

 1. De rechter in de verstigingsplaats van Profider Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Profider Nederland het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter;
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten;
 3. Op elke overeenkomst tussen Profider Nederland en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20 - Slotbepalingen

 1. De voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder KvK nummer: 61928908;
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst;
 3. Indien enig onderdeel c.q. de enige bepalingen van deze voorwaarden in strijd zouden zijn of blijken te zijn met enige dwingende bepaling(en) van nationale of internationale wetgeving, dan zal deze als niet overeenkomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor het overige partijen blijven binden;
 4. Koper is verplicht alle in het kader van een opdracht door Profider Nederland aan haar versterkte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.